Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2022
 
1. Thông báo mời họp/ Notification

2. Chương trình Đại hội/ Program of

3. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

4. BCTC hợp nhất năm 2021 kiểm toán

5. Báo cáo tình hình QTCT năm 2021

6. Báo cáo thường niên năm 2021

7. Báo cáo của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong UBKT

8. Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ TN 2022Letter of representation At the Annual General Meeting of Shareholders in 2022

9. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

10. Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập

11. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội     -File Word Authorized Paper  -File Word

12. Phiếu biểu quyết từ xa

13. Các mẫu đề cử ứng viên thành viên HĐQT độc lập:

   - Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT độc lập     -File Word Curriculum vitae

   - Bảng kê chứng minh tính độc lập                   - File Word

   - Phiếu đề cử thành viên HĐQT     -File Word Nomination voting paper member of Administration council

   - Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT     -File Word

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022


Các tin khác