Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 / Document meeting the annual general assembly of shareholders in 2023
 
1. Thông báo mời họp / Notification

2. Chương trình họp / Program meeting

3. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ

4. BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022

5. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

6. Báo cáo thường niên năm 2022

7. Báo cáo hoạt động của HDQT và thành viên HĐQT độc lập trong UBKT tại ĐHĐCĐ TN 2023

8. Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 / Letter of representation At the Annual General Meeting of Shareholders in 2023

9. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XIV

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

11. Giấy ủy quyền tham dự họp  / Authorized Paper  -File Word

12. Phiếu biểu quyết từ xa

13. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần 3

Các tin khác