Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT


Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT


Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT Không điều hành


Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT


Bùi Tiến Đức

Thành viên HĐQT độc lập

Ban giám đốc

Võ Văn Lãnh

Tổng giám đốc


Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng


Trần Văn Bình

Phó tổng giám đốc

Ban kiểm soát